Τα αποτελέσματα αναζήτησης

Listings per agent shortcode

If you want to show the listings of a particular agent you could use the “Listings per agent” shortcode. You will have to use the agent id and the number of listings you want to show . In the example below we used the agent “Janet Richmond” and 3 listings.

Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις